Tuesday, May 14, 2024

#Eli & #BobbyShmurda - "On Something" IG: @itsbobbyshmurda @elitaylorlemire (#OfficialMusicVideo)